Regulamin aplikacji mobilnej GoPlayround


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej GoPlayground przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej: „Aplikacja”).

1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Konrad Hamelusz zamieszkały w Warszawie (00-687) przy ulicy Wspólnej 65/3.

 1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: a. lokalizowaniu i dodawaniu boisk do koszykówki przy pomocy GPS b. wyszukiwaniu i dodawaniu wydążeń koszykarskich- meczy, treningów, wyzwań, turnieje  c. zamieszczaniu informacji dopychacz koszykówki- newsy, wydarzenia, wywiady d. umożliwianiu założeniu profilu gracza - rankingi, personalizacja, możliwość komunikacji z innymi użytkownikami

1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play (dla systemu Android),

1.5. Pobranie Aplikacji ze sklepu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

1.6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

1.7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych. 


II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego dla wersji aplikacji pobranej z Google Play -Android w wersji minimum 5.0

2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu chyba. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.

2.4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: a. aktywne połączenie internetowe, b. aktywną usługę GPS.


III. OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI

3.1. Użytkownik może zintegrować Aplikacje ze swoim kontem na portalu społecznościowym - Facebook. integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.


IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych.

4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

5.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich, b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji; c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.


VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.


VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Konrad Hamelusz zamieszkały w Warszawie (00-687) przy ulicy Wspólnej 65/3

7.2. Konrad Hamelusz dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.3. Konrad Hamelusz zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

7.4. Dane osobowe zbierane są przez Konrada Hamelusza, w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z aplikacji mobilnej GoPlayground Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z aplikacji mobilnej GoPlayground


VIII. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej goplayground@gmail.com

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nick użytkownika.

8.3. W terminie 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

9.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.goplayground.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.


X. POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE TREŚCI TWORZONYCH I UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

10.1 Użytkownik jest właścicielem treści, które tworzy i udostępnia na GoPlayground. Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych na korzystanie z tych treści. Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub wysyłania treści objętych prawami własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów) w naszych produktach lub w powiązaniu z nimi użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji).


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.2. Regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018 roku


Regulamin marketingowy aplikacji mobilnej GoPlayround

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że jego adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach oferowanych przez Organizatora. Ww. Dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do momentu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Organizatora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą -mailową lub telefoniczną od partnerów Organizatora z branży handlowej, z którymi Organizator prowadzi wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że jego adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Jeżeli Użytkownik nie ukończył 16 lat zgoda na otrzymywanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub przez opiekuna. Ww. dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do momentu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Organizatora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez GoPlayground w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail lub telefon podany powyżej w formularzu kontaktowym. 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres goplayground@gmail.com którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Konrad Hamelusz zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wspólnej 65/3 Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do właściciela Konrada Hamelusza. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.”